...
 

Általános Felhasználási Feltételek

1. Definíciók

Portál: A www.kozugyes.hu címen vagy ennek egy ékezetes változatán elérhető Internetes portál.
Közügyes: A Portál üzemeltetője.
Felhasználó: A Portál oldalára belépő személy, amely személy: vagy (a) magánszemély, vagy (b) vállalkozást képviselő személy, vagy (c) a Portál moderátora.
Jelszó: A Felhasználó a Portálon való azonosítását szolgáló, nem nyilvános ellenőrző adat.

Azzal, hogy belép a Portálra, Felhasználónak minősül, és ezzel elfogadja az alábbi feltételeket, akkor is, ha nem regisztrált Felhasználó a Portálon.


2. Használat

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Közügyes követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Amennyiben a Felhasználó harmadik személyek jogait, a Közügyes Általános Felhasználási Feltételeit vagy jogszabályt sértő, vagy a jó ízléssel ellenkező, bármilyen faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, vagy politikai hovatartozást sértő tartalmat töltött fel, beleértve a regisztrálási adatokat is, úgy a Közügyes fenntartja a jogot, hogy a jogsértő tartalmat a Felhasználó figyelmeztetése nélkül eltávolítsa; az így keletkezett károkért és minden következményért a felelősség a Felhasználót terheli.

A Felhasználó köteles a számára ismert olyan adatokat, amik egy másik Felhasználóénak tulajdoníthatóak bizalmasan, csak a másik Felhasználóval egyetértésben kezelni. Különösen vonatkozik ez a személyes adatokra és az e-mail címre, mint adatra, és ennek az adatnak vagy valamely részének (a) harmadik személynek való átadására vagy közlésére, vagy (b) nyilvánosságra hozására, mint adatkezelésre.

A Felhasználó csak a személyével összefüggésbe hozható tartalmat tölthet fel, más személy nevében csak a ezen személy írásos beleegyezésével járhat el. A Felhasználó más személy nevében csak mint az ezen személynek megfelelő Felhasználóként belépve tölthet fel tartalmat a Portálra.


3. Másolás

Tilos a Portálon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. E tilalom vonatkozik különösen a Portálon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra, de nem vonatkozik a Felhasználó által a Regisztráció során feltöltött adatokra. Tilos továbbá a Portál tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása. Tilos továbbá a Portálon található tartalom használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton. Mindezek alól kivételt képez, ha rendelkezik a Közügyes előzetes, írásbeli engedélyével.

A Portálon található anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos azok egészét vagy azok egy részét a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni. Tilos továbbá a Portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában sem. Ezek alól kivételt képez, ha rendelkezik a Közügyes előzetes, írásbeli engedélyével.

A Portálról adatot, információt átvenni csak a Portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és az egyértelmű hivatkozást a Portálra mutató linkkel együtt minden közlésnél jól láthatóan feltünteti.

A Portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - nem nyilvános adathordozóra mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött tartalmat vagy részét további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Portálon található tartalom a Közügyes szellemi tulajdona.


4. Felelősség

A Közügyes semmilyen felelősséget nem vállal a Portálon található tartalomból eredő károkért.

A Közügyes nem vállal felelősséget a Portálon a Felhasználó által elhelyezett vagy feltöltött adatokért vagy tartalomért, azokért kizárólag a Felhasználó felel.

A Közügyes nem vállal felelősséget a Portál működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből, sem pedig adatvesztésből eredő károkért. A Felhasználó nem támaszthat ebből eredő semmilyen anyagi követelést.

A Közügyes nem felel a Portálon található más természetes vagy jogi személyek hirdetéseiért illetve azok tartalmáért.


5. Adatkezelés

A Közügyes a Felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt adatok jogosulatlan személyek számára nem hozzáférhetőek, védettek legyenek.

A Közügyes a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli, és azokat az ügyek kezelésében részt nem vevő személynek a jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetét kivéve nem adja ki.

A Közügyes fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Felhasználási Feltételeket megsértő, illetve a Közügyes érdekeit sértő tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Közügyes a Felhasználó által megadott adatok segítségével kapcsolatba lépjen vele, rendszeresen tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Közügyes a Felhasználó által megadott adatok vagy tartalom alapján célzott reklámot helyezzen el a Portálon.

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak, s azok változása esetén a módosításokat az erre biztosított felületen haladéktalanul elvégzi, vagy az ilyen felület esetleges hiányában azt e-mailben elküldi a webmaster@kozugyes.hu címre.

A Felhasználó a rendelkezésére bocsátott Jelszót köteles titokban tartani, azt harmadik személy részére nem adhatja át. Amennyiben illetéktelen személy a Jelszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Közügyest ezért semmilyen felelősség nem terheli.

A Felhasználó elfogadja továbbá a Közügyes adatvédelmi irányelveit, ami a következő oldalon érhető el: Adatvédelmi nyilatkozat.


6. Záradék

A Közügyes az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat egyoldalúan módosíthatja, de ezt köteles a Felhasználó tudomására hozni a Portálon közzétéve. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a Portál szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.